Obszar specjalizacji

Badanie jakości i efektywności produktów oraz procedur projektowych.
Monitoring, ewaluacja, analiza ryzyka, optymalizacja projektów.
Tworzenie projektów i budowanie zespołów wdrażających projekty.
Upowszechnianie produktów innowacyjnych.
Szkolenia z zakresu zarządzania projektami i prowadzenia działalności gospodarczej.
Sieć kontaktów i wieloletnia współpraca z przedstawicielami urzędów pracy, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia, biur karier i jednostek
samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska, województwa lubuskiego i śląskiego.
Ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych i standardowych.

Projekty w trakcie realizacji


1. AKTYWNI 24 - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu: Point Sp. z o.o. Więcej informacji: www.point.wroc.pl

logotypy_power_ue_efs_kolorjpg


2. POSTAW NA SIEBIE! - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Lider projektu: Point Sp. z o.o. Więcej informacji:
www.point.wroc.pl

fepr-ds-ue-efs-kolorjpg


3. AKTYWNI 30 PLUS - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Lider projektu: Point Sp. z o.o. Więcej informacji: www.point.wroc.pl

fepr-ds-ue-efs-kolorjpg


4. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne dla każdego - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Lider projektu: Point Sp. z o.o. Więcej informacji: www.point.wroc.pl

fepr-ds-ue-efs-kolorjpg


Zrealizowane projekty standardowe i innowacyjne

1. EIPD – nowa jakość doradztwa
Projekt innowacyjny testujący pt. ”EIPD – nowa jakość doradztwa”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 PO KL. Stworzenie i rozwój aplikacji dostępnej przez sieć Internet, wspierającej pracę specjalistów
rynku pracy (doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, itp.).
Specjalista ds. monitoringu - członek Zespołu zarządzającego oraz Ambasador produktu
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2015 r.; Lider: POINT Sp. z o.o.
Zakres zadań:
- planowanie procesu monitorowania i nadzór nad realizacją wskaźników
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IP2)
- udział w pracy zespołu ekspertów, ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie

2. Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
Projekt innowacyjny testujący, pt. ”Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”, współfinansowany przez Unię
Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.2.1 PO KL
Kierownik projektu - członek Zespołu zarządzającego.
Okres realizacji: 01.03.2014 - 31.01.2015 r.; Lider: Fundacja Imago
Zakres zadań:
- zarządzanie projektem - planowanie i nadzór nad realizacją zadań
- monitoring realizacji projektu
- planowanie finansowe i nadzór wykonania budżetu projektu
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IW/ IP2)
- ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie

3. Aktywna integracja
Projekt standardowy pt. ”Aktywna integracja”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 PO KL
Specjalista ds. monitoringu - członek Zespołu zarządzającego
Okres realizacji: 01.06.2012 – 30.05.2015 r.; Lider: Manufaktura Inicjatyw
Zakres zadań:
- planowanie procesu monitorowania i kontroli realizacji projektu
- tworzenie narzędzi i baz do gromadzenia danych, realizacja działań monitorujących
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IP2)
- nadzorowanie wykonania rzeczowego i finansowego, ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie

4. Integracja Niemcza
Projekt standardowy pt. ”Integracja Niemcza”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 PO KL
Specjalista ds. monitoringu - członek Zespołu zarządzającego
Okres realizacji: 01.03.2013 – 28.02.2014 r.; Lider: POINT Sp. z o.o.
Zakres zadań:
- planowanie procesu monitorowania i kontroli realizacji projektu
- tworzenie narzędzi i baz do gromadzenia danych, realizacja działań monitorujących
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IP2)

5. Twój biznes
Projekt pt. ”Twój biznes”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.2 PO KL
Specjalista ds. monitoringu - członek Zespołu zarządzającego
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.05.2012 r.; Lider: POINT Sp. z o.o.
Zakres zadań:
- planowanie procesu monitorowania i kontroli realizacji projektu
- tworzenie narzędzi i baz do gromadzenia danych, realizacja działań monitorujących
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IP2 / UOKIK)
- nadzorowanie wykonania rzeczowego i finansowego, ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie

6. Kadry Gospodarki Dolnego Śląska
Projekt pt. ”Kadry Gospodarki Dolnego Śląska”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Specjalista ds. monitoringu - członek Zespołu zarządzającego
Okres realizacji: 01.04.2010 – 31.03.2012 r.; Lider: POINT Sp. z o.o.
Zakres zadań:
- planowanie procesu monitorowania i kontroli realizacji projektu
- tworzenie narzędzi i baz do gromadzenia danych, realizacja działań monitorujących
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IP2 / UOKIK)
- zarządzanie zmianą w projekcie

7. Akademia przedsiębiorczości spin off/spin out
Projekt pt. ”Akademia przedsiębiorczości spin off/spin out”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 PO KL
Kierownik projektu
Okres realizacji: 01.11.2009 - 31.07.2010 r.; Lider: Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego
Zakres zadań:
- zarządzanie projektem - planowanie i kontrolna realizacji zadań
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IW/ IP2)
- planowanie finansowe i nadzór wykonania budżetu projektu
- ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie


8. Edukacja dla sportu - szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie
uczestniczących w życiu sportowym
.

Projekt standardowy pt. ”Edukacja dla sportu - szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Koordynator projektu
Okres: 01.07.2009 - 30.06.2010 r.; Lider: FRDL - Centrum Dolnośląskie
Zakres zadań:
- zarządzanie projektem - planowanie i kontrolna realizacji zadań
- monitoring realizacji projektu
- planowanie finansowe i nadzór wykonania budżetu projektu
- rekrutacja specjalistów zaangażowanych w realizację projektu
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IW/ IP2)

9. Inwestuj w siebie
Projekt standardowy promocyjno-informacyjny pt. ”Inwestuj w siebie”, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 PO KL
Kierownik projektu
Okres: 01.07.2008 - 30.06.2009 r.; Lider: FRDL - Centrum Dolnośląskie
Zakres zadań:
- zarządzanie projektem - planowanie i kontrolna realizacji zadań
- planowanie finansowe i nadzór wykonania budżetu projektu
- rekrutacja specjalistów zaangażowanych w realizację projektu
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IW/ IP2)
- ewaluacja i zarządzanie zmianą w projekcie

10. Profesjonalna obsługa klienta
Projekt standardowy pt. „Profesjonalna obsługa klienta”, współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1 ZPORR
Asystent koordynatora projektu
Okres: 01.10.2006 - 30.11.2007 r.; Lider: FRDL - Centrum Dolnośląskie
Zakres zadań:
- monitoring realizacji projektu, w tym wizyty monitorujące w siedzibie Partnera
- zarządzanie komunikacją w zespole projektowym, nadzór nad realizacją zadań
- rekrutacja specjalistów zaangażowanych w realizację projektu
- nadzór nad rekrutacją uczestników projektu
- sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (IW/ IP2)

11. Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych - specjalistyczne kursy językowe dla osób pracujących
Projekt standardowy pt. „Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych - specjalistyczne kursy językowe dla osób
pracujących”, współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Działanie 2.1 ZPORR
Koordynator projektu
Okres: 01.06.2005 - 31.05.2008 r.; Lider: FRDL-CD
Zakres zadań:
- zarządzanie projektem - planowanie i kontrolna realizacji zadań
- planowanie finansowe i nadzór wykonania budżetu projektu, sprawozdawczość;
- rekrutacja specjalistów zaangażowanych w realizację projektu;
- nadzór nad rekrutacją uczestników projektu.


Zrealizowane szkolenia

1. Szkolenia rozwijające przedsiębiorczość, w tym w zakresie:
- promocji samozatrudnienia
- zakładania działalności gospodarczej
- kreatywności biznesowej
- podstaw księgowości
- rozliczeń publiczno-prawnych
- marketingu
- tworzenia biznesplanów
Szkolenia prowadzone w ramach projektów własnych i partnerskich, skierowanych do osób w wieku od 18 do 60 roku życia,
w tym osób pozostających bez zatrudnienia oraz zagrożonych biernością zawodową lub bezrobociem.
Projekty realizowane przez Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel
Okres: Od września 2011 do obecnie.

 

2. ,,ABC Przedsiębiorczości. Samozatrudnianie się. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej”, w ramach projektu
„SAN – Samodzielność. Aktywność. Niezależność.”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Poddziałanie - 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Zakres tematyczny:
- podstawy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej
- zasady marketingu
- elementy rachunkowości i analizy finansowej
- formy opodatkowania działalności gospodarczej
- ubezpieczenia społeczne i rozliczania ZUS
- opracowanie biznes planu
- zarejestruj siebie i swoją firmę, praca na własny rachunek – wskazówki dla osób chcących założyć własną firmę
- gdzie i jak można pozyskać fundusze na założenie własnej firmy
Zleceniodawca: Instytut Finansów Publicznych i Usługi Szkoleniowe Michał Zarzycki
Okres: listopad-grudzień 2010 r.

3. „Biznesplan” szkolenie w ramach projektu „TWOJA SZANSA”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Działania 6.2 PO KL
Zakres tematyczny:
- zasady planowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie
- firma na rynku - analiza marketingowa
- kapitał ludzki w przedsiębiorstwie - zarządzanie zasobami ludzkimi
- plan finansowy - elementy analizy finansowej
- warsztat z przygotowywania biznesplanu
Zleceniodawca: Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego w Żaganiu.
Okres: czerwiec - sierpień 2010 r.

4. „Trening kreatywności biznesowej oraz zarządzania pracą w zespole” w ramach Warsztatów interpersonalnych
w projekcie „KADRY BINZESU DOLNEGO ŚLĄSKA”.
Projekt współfinansowany z EFS, Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Zakres tematyczny:
- zarządzanie pracą w zespole
- metody kreatywnego generowania pomysłów biznesowych
Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu
Okres kwiecień 2009 - kwiecień 2010 r.

5. „Liderzy lokalnych społeczności”  - w ramach projektu „Babie Lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej”,
realizowanego przez Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu
Zakres tematyczny:
- warsztat integracyjny
- warsztat z zakresu samopoznania
- warsztaty z budowania zaufania w grupie
- warsztat z zakresu umacnianie poczucia własnej wartości
- warsztat z zakresu kształtowania umiejętności komunikowania się
- warsztat z zakresu asertywności
- trening twórczości
- warsztat z zakresu autoprezentacji
- planowanie grupowe i wyznaczanie celów w grupie
- współpraca i kierowanie w zespole
- warsztaty z networkingu/partnerstwa
- warsztaty z zakresu tworzenia projektów/podstaw zarządzania projektem
- warsztaty Źródła finansowania przedsięwzięć
- warsztaty Internet jako źródło informacji
Okres: styczeń-marzec 2011 r.

6. „Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rozwojem” - szkolenie w ramach projektu „SZANSA NA SUKCES
- kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”
realizowanego przez Żagańską Agencję Rozwoju Lokalnego w Żaganiu.
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Działania 6.2 PO KL
Zakres tematyczny:
- formy działalności gospodarczej, rejestracja firmy, formy opodatkowania działalności gospodarczej
- analiza potencjału przedsiębiorstwa
- planowanie inwestycyjne
- analiza rynku
- strategia marketingowa
- analiza finansowa inwestycji
- warsztaty z tworzenia biznesplanu
Zleceniodawca: Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego w Żaganiu
Okres: kwiecień-sierpień 2009 r.

 7. „Pozyskiwanie środków inwestycyjnych na własną działalność gospodarczą” - szkolenie w ramach projektu „Z UCZELNI DO BIZNESU”, realizowanego przez Dolnośląski Instytut Doradczy we Wrocławiu. Projekt współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.
Zakres tematyczny:
- analiza programów i inicjatyw wspierających rozwój działalności gospodarczej
- tworzenie biznesplanu i wniosku o dotację inwestycyjną
- analiza rynku
- planowanie inwestycyjne
- strategia marketingowa
- plan finansowy.
Zleceniodawca: Dolnośląski Instytut Doradczy
Okres realizacji: luty - czerwiec 2009 roku.


Kontakt

Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych
Marcin Pytel
ul. Plac Zgody 9/10
50-432 Wrocław
NIP 9271641069
marcinpytel@iise.pl